ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CLEANIL SCHOONMAAKPRODUCTEN

Klik hier om te printen

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CLEANIL SCHOONMAAKPRODUCTEN

Artikel 1 - Algemeen -
1.1
Onder “Cleanil” wordt verstaan Cleanil Schoonmaakproducten, t.h.o.d.n. www.cleanil.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 56873026, gevestigd te Heijen, Nederland, tevens gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden.
1.2
Onder “voorwaarden” wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden van Cleanil Schoonmaakproducten.
1.3
Onder “afnemer” wordt verstaan de (potentiële) contractuele wederpartij; iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor professionele doeleinden een overeenkomst afsluit met Cleanil Schoonmaakproducten overeenkomstig en onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden. De "afnemer" verklaart uitdrukkelijk dat hij de aangeboden producten enkel zal gebruiken voor professionele doeleinden en niet als een consument kan worden beschouwd; van Cleanil of een (rechts)persoon namens deze.
1.3.1
Onder “koper” wordt verstaan de (potentiële) contractuele wederpartij; iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor professionele doeleinden een overeenkomst afsluit met Cleanil Schoonmaakproducten overeenkomstig en onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden. De "koper" verklaart uitdrukkelijk dat hij de aangeboden producten enkel zal gebruiken voor professionele doeleinden en niet als een consument kan worden beschouwd; van Cleanil of een (rechts)persoon namens deze.
1.4
Onder “verkoper” wordt verstaan “Cleanil”
1.5
Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst en/of nadere - of vervolgovereenkomsten tussen Cleanil en de Afnemer.
1.6
Onder “gevolgschade” wordt onder meer verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving of inkomstenderving.
1.7
Onder “zichtzending” wordt verstaan een als zodanig schriftelijk overeengekomen zending waarbij de Afnemer de mogelijkheid heeft de zending binnen 30 dagen te retourneren.
1.8
Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Cleanil zijn toe te rekenen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Cleanil komen, zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Cleanil bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Cleanil bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de Afnemer van een of meer rechten, terzake van een tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van de tussen de Afnemer en die derde met betrekking tot de door Cleanil geleverde zaken gesloten overeenkomst, werkstaking, ziekte(s), in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Cleanil , boycot van Cleanil of van haar toeleveranciers, weersomstandigheden, natuur - en/of kernrampen, oproer, brand, oorlog en oorlogsdreiging.
1.9
Onder “overige kosten” wordt onder meer verstaan installatiekosten, emballage, administratiekosten, transportkosten, verzekeringskosten en alle belastingen en andere heffingen.
1.10
Onder “emballage” wordt verstaan pak- en verpakkingsmaterialen waaronder pallets, kooien, kratten, dozen, fusten en containers.

Artikel 2 - Toepasselijkheid -
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Cleanil als (potentieel) Verkoper en/of leverancier optreedt.
2.2
Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke afwijking heeft geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten.
2.3
Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Offertes -
3.1
Alle offertes, aanbiedingen, en prijsopgaven door Cleanil gedaan zijn vrijblijvend.
3.2
Alle afbeeldingen, modellen, monsters, gelden slechts ter aanduiding.


Artikel 4 - Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling -
4.1
Een overeenkomst tussen Cleanil en de Afnemer komt eerst tot stand nadat Cleanil de opdracht van de Afnemer schriftelijk heeft bevestigd door middel van haar orderbevestiging, of nadat Cleanil met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
4.2
Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen dan geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cleanil en de Afnemer is overeengekomen.
4.3
Nadat afnemer schriftelijk of via de website van Cleanil opdracht heeft gegeven, cq. een webshoporder heeft geplaatst tot levering van bepaalde goederen, welke speciaal worden vervaardigd of worden besteld, kunnen deze niet geretourneerd worden. Dit geldt voor afvalbakken en machines.

Artikel 5 - Prijzen -
5.1
De prijzen zijn in Euro’s exclusief de wettelijk verplichte omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
5.2
De prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief overige kosten die afzonderlijk in rekening worden gebracht.
5.3
Cleanil is de overeengekomen prijs van de nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
5.4
Onder grondstoffen en hulpmaterialen worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.
5.5
Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat de verkoper hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
5.6
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco ons magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft het recht op vergoeding van de berekende waarde.

Artikel 6 - Betaling -
6.1
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is aangegeven.
6.2
Eventuele geschillen tussen koper en verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
6.3
Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op één van de bank - en/of girorekeningen van Cleanil .
6.4
In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van 1.500,-.
6.5
De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen.
6.6
De Afnemer is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of opschorting.
6.7
Indien de Afnemer de factuur niet binnen de door Cleanil bepaalde termijn voldoet, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn derhalve alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar.
6.8
Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en is hij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle uitstaande bedragen, vanaf dat moment rente verschuldigd op basis van de alsdan geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2 %. Tevens zijn wij gerechtigd opdrachtgever, na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in rekening te brengen.
6.9
Indien Cleanil op redelijke gronden twijfelt of de Afnemer in staat is haar betalings- en andere verplichtingen na te komen, is Cleanil gerechtigd van de Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en de overige kosten plaatsvindt, of dat de Afnemer deugdelijke zekerheid stelt, of dat onder rembours geleverd wordt. Totdat de Afnemer zulks heeft gedaan, is Cleanil gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6.10
Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toekent.
6.11
De hoogte van de vooruitbetaling, dan wel de hoogte van de te stellen zekerheid, zal beoordeeld worden door Cleanil .

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud -
7.1
Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3; 92 lid 2 BW heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.
7.2
Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van verkoper een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:329 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden
7.3
Indien de Afnemer mede verplicht is tot schadevergoeding zal de eigendom eerst overgaan nadat tevens de gehele schadevergoeding is voldaan.
7.4
Zolang de eigendom van de zaken nog bij Cleanil rust is de Afnemer verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Cleanil op te slaan en kan zij de zaken niet als zekerheid aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.
7.5
Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Cleanil , of indien Cleanil redelijke grond heeft te vrezen dat de Afnemer in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, dan is Cleanil bevoegd de geleverde zaken zonder voorafgaande kennisgeving voor rekening van de Afnemer terug te nemen, onverminderd Cleanil ’s recht op schadevergoeding.
7.6
Door Cleanil geleverde emballage blijft eigendom van Cleanil en wordt retour genomen indien daarover door Cleanil een geldbedrag is berekend. De in te leveren emballage dient in een zodanige, zowel fysieke als hygiënische, staat te verkeren dat het geschikt is voor hergebruik. Cleanil beoordeelt of aan de eisen van dit artikel is voldaan.
7.7
De emballage dient op de dag waarop de emballage zal worden opgehaald gesorteerd voor transport gereed staan en aan de vervoerder ter beschikking gesteld te worden.
7.8
Niet door Cleanil geleverde emballage hoeft Cleanil niet te accepteren.
7.9
Voor zover de emballage geïndividualiseerd is, dient diezelfde emballage geretourneerd te worden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom -
8.1
Cleanil behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte zaken voor. Alle door Cleanil verstrekte afbeeldingen, modellen, monsters etc. mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.
8.2
De Afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Cleanil worden gebezigd, onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 9 - Risico en levering -
9.1
Alle risico’s van de zaken gaan over bij levering. Levering geschiedt wanneer de zaken aan de eerste vervoerder ter beschikking worden gesteld ter verzending aan de Afnemer, of, indien de overeenkomst tevens vervoer omvat, wanneer de zaken door de vervoerder ter beschikking worden gesteld aan het door de Afnemer aangegeven adres.
9.2
(Installatie)werkzaamheden zijn voor risico van de Afnemer.
9.3
Cleanil garandeert niet dat de zaken op de overeengekomen leverdatum zullen worden geleverd. Bij niet tijdige levering dient Cleanil schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van ten minste vier weken wordt gegeven om alsnog na te komen.
9.4
Het is Cleanil toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is Cleanil bevoegd afzonderlijk rekeningen te verzenden en is de Afnemer verplicht deze rekeningen te betalen als ware het rekeningen voor afzonderlijke overeenkomsten.
9.5
Indien levering uit voorraad is overeengekomen, is dat onder voorbehoud dat de te leveren zaken in voorraad aanwezig zijn. Indien blijkt dat de zaken niet in voorraad aanwezig zijn, doet Cleanil hiervan desgevraagd zo spoedig mogelijk mededeling aan de Afnemer.

Artikel 10 - Vervoersdocumenten -
10.1
Tenzij de overeenkomst tevens vervoer omvat, geldt het exemplaar van Cleanil van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vervoersdocument als volledig bewijs van verzending van de op het vervoersdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de zaken.

Artikel 11 - Inontvangstneming -
11.1
De Afnemer is vanaf de overeengekomen leverdatum verplicht de zaken bij aanbieding door Cleanil in ontvangst te nemen.
11.2
Indien de Afnemer de zaken niet direct in ontvangst neemt is Cleanil , met behoud van de aan haar overige toekomende rechten, gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer, de zaken bij Cleanil of bij derden op te slaan.

Artikel 12 - Zichtzendingen -
12.1
Een zichtzending geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.
12.2
Het retour zenden van een zichtzending, geschiedt uitsluitend na voorafgaand overleg met Cleanil .
12.3
Indien een zichtzending niet in de originele verpakking wordt geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 13 - Onderzoeksplicht en klachten -
13.1
De Afnemer moet de zaken binnen een, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijke termijn na levering keuren of doen keuren.
13.2
Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat, kan de keuring worden uitgesteld tot direct na de aankomst van de zaken op hun bestemming.
13.3
De Afnemer verliest in alle gevallen het recht zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij hiervan niet uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de zaken met inachtneming van artikel 13.2 ter beschikking zijn gesteld aan de Afnemer, dan wel 5 dagen na constatering van een verborgen gebrek, schriftelijk mededeling doet aan Cleanil onder opgave van de aard van de tekortkoming.
13.4
Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspreken jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaarlijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal verkoper slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen.
13.5
Cleanil is te allen tijde bevoegd zelf een onderzoek in te stellen.
13.6
De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de verkoper heeft meegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en de verkoper deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.
13.7
Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid -
14.1
Cleanil is nimmer aansprakelijk voor door de Afnemer geleden gevolgschade.
14.2
Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, is de Afnemer slechts gerechtigd tot schadevergoeding of prijsvermindering. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding.
14.3
Geleverde zaken mogen slechts na schriftelijke toestemming van Cleanil aan Cleanil worden geretourneerd.
14.4
Elke aansprakelijkheid van Cleanil is beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs exclusief overige kosten van de geleverde zaken, doch in ieder geval tot ten hoogste een bedrag van € 1.250.000,-- en maximaal € 500.000,-- voor materiële schade en tenietgaan door brand en / of explosie
14.5
Cleanil is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist dan wel onzorgvuldig gebruik of onderhoud door de Afnemer van de zaken.
14.6
Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen dan niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Cleanil .

Artikel 15 - Garantie -
15.1
In beginsel verleent Cleanil uitsluitend op nieuwe zaken een garantie, overeenkomstig de duur zoals door de fabrikant van de geleverde goederen wordt verstrekt, te rekenen vanaf levering met inachtneming van de overige bepalingen
15.2
De garantie omvat herstel of vervanging van de zaak doch omvat nimmer meer dan de verplichting van de leverancier van Cleanil . Uitsluitend Cleanil maakt de keuze tussen herstel of vervanging.
15.3
De door Cleanil onder de garantie teruggenomen zaken worden eigendom van Cleanil .
15.4
Garantie op machines wordt uitsluitend verleend voorzover deze zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer.
15.5
Een beroep op de garantie wordt met inachtneming van artikel 14 slechts gehonoreerd:
a. indien de zaak is gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor de zaak geacht wordt te dienen overeenkomstig de daarvoor geldende handleiding(en);
b. indien het onderhoud volgens de aanwijzingen, althans naar behoren is uitgevoerd.
15.6
De garantie geldt niet indien:
a. de Afnemer of iemand namens de Afnemer zonder toestemming van Cleanil , reparaties of aanpassingen heeft verricht;
b. er sprake is van fouten en/of gebreken als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of handelen;
c. er sprake is van normale slijtage.
15.7
Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie.

Artikel 16 - Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens -
16.1
Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
16.2
De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 17 - Overmacht -
17.1
Indien Cleanil door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
17.2
Cleanil zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen.
17.3
Indien de overmachttoestand dertig dagen of langer duurt, hebben zowel Cleanil als de Afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de zaken nog niet geleverd zijn. In dat geval is Cleanil niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of enige andere betaling bestaat, behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling.

Artikel 18 - Ontbinding en opschorting -
18.1
Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst of uit deze voorwaarden dan is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Cleanil , zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.
18.2
In geval van ontbinding door Cleanil is Cleanil te harer keuze gerechtigd bij wege van schadevergoeding tot:
a. het eventuele nadelige verschil tussen de contractsprijs en de marktwaarde van de in het geding zijnde zaken op de dag van de niet nakoming, of;
b. het verschil tussen de contractsprijs en de prijs van de dekkingsverkoop;
c. een en ander onverminderd het recht van Cleanil op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
18.3
Cleanil is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden, indien:
a. de Afnemer in surséance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen verkeren, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b. de Afnemer haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c. een en ander onverminderd het recht van Cleanil op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 19 - (installatie)werkzaamheden -
19.1
Indien de overeenkomst tevens installatie en inbedrijfstelling omvat, dient de Afnemer:
a. Cleanil te allen tijde en direct na aankomst op de bestemming in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten;
b. de nodige voorbereidingen te treffen en zorg te dragen dat de nodige hulpwerklieden, werktuigen en materialen, waaronder gas, elektra en water aanwezig zijn;
c. alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen en te handhaven.
19.2
Indien de Afnemer tekortschiet in haar verplichtingen als bedoeld in artikel 18.1, is zij aansprakelijk voor de kosten die daaruit volgen, onverminderd de verder aan Cleanil toekomende rechten.

Artikel 20 - Vrijwaring -
20.1
De Afnemer vrijwaart Cleanil tegen alle aanspraken van derden terzake van door dezen geleden schade.

Artikel 21 - Hulppersonen -
21.1
Voorzover Cleanil ter uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of de overeenkomst gebruik maakt van de diensten en/of producten van hulppersonen, gelden deze voorwaarden voorzover mogelijk ook ten behoeve van hen jegens de Afnemer.

Artikel 22 - Nietigheid
22.1
De eventuele niet rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden zal geen effect hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. De voorwaarden zullen in dat geval worden uitgelegd als ware de niet rechtsgeldige of nietige bepaling van deze voorwaarden geen onderdeel.

Artikel 23 - Doorverkoop
23.1
De Wederpartij verklaart uitdrukkelijk dat hij de Producten niet zal doorverkopen aan een consument, behoudens indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd toegestaan door Cleanil Schoonmaakproducten.

Artikel 23 - Verjaring -
23.1
Alle vorderingen jegens Cleanil verjaren door verloop van één jaar na de datum van de overeenkomst.

Artikel 24 – Geschillen
24.1
Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
24.2
De bepalingen van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI, ’s-Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
24.3
Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland
Aanvullende bepalingen voor bestellingen via de website www.cleanil.nl
Artikel 1
1.1
Retour zenden van uw bestelling?
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten (afvalbakken en schoonmaakmachines), deze kunnen niet worden geretourneerd!. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de gemaakte verzendkosten naar u toe). Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald (na ontvangst van de goederen), eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product(en) in de originele verpakking aan ons te retourneren (uitgezonderd afvalbakken en machines; zie bovenstaand). Reclamaties dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 7 dagen na levering. Indien u goederen retour wenst te zenden neemt u telefonisch of per email contact met Cleanil op, u ontvangt een retourzendingsnummer welke u vermeld bij uw retourzending. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd onder vermelding van dit nummer en mits de retourzending franko geschiedt. De goederen dienen dusdanig verpakt te zijn dat deze niet kunnen beschadigen tijdens transport.
1.2
Wanneer de retourzending het gevolg is van een foutieve bestelling van "afnemer" of "koper" behoudt Cleanil Schoonmaakproducten zich het recht voor om order- en administratiekosten in rekening te brengen. De daadwerkelijk kosten zullen met besproken worden, indien zich dit voor doet. Deze kosten bedragen maximaal 20% van het factuurbedrag.

Schoonmaakproducten zoeken

Afvalbakken assortiment  ❯

 

 • € 7,00 verzendkosten in NL;
 • Gratis verzending vanaf € 300
 • Levertijd 1 - 10 werkdagen
 • Eigen voorraad 
 • Producten af te halen bij onze afhaalbalie
 • Beveiligde verbinding met SSL-certificaat (HTTPS)


Showroom / Afhaalbalie

De Grens 18D

6598 DL Heijen

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
van 8.00uur - 17.00 uur
Zaterdag: op afspraak 

 

CLEANIL ACTIES

 • € 142,50 excl. BTW

  Art.code: 02036094

  Verpakking: 10 rollen x 170doekjes/ds

  Clean 'n Easy disposable microvezeldoek op rol

  Clean 'n Easy microvezeldoek op rol 3021703 Clean 'n Easy
  microvezeldoek op rol
  10 x 170/ds

  VOEG TOE meer informatie
 • € 142,50 excl. BTW

  Art.code: 02036094

  Verpakking: 10 rollen x 170doekjes/ds

  Clean 'n Easy disposable microvezeldoek op rol

  Clean 'n Easy microvezeldoek op rol 3021703 Clean 'n Easy
  microvezeldoek op rol
  10 x 170/ds

  VOEG TOE meer informatie
 • € 495,00 excl. BTW

  Art.code: FG396358 BEIGE

  Verpakking: per stuk

  Nu extra voordelig!

  Rubbermaid Landmark container met dienbladhouder 190Ltr FG396358 Rubbermaid Landmark
  container met
  dienbladhouder 190Ltr

  VOEG TOE meer informatie
 • € 175,00 excl. BTW

  Art.code: 10160290

  Verpakking: per stuk

  Startersset rolemmer/mopwagen

  Wecoline rolemmer starterset 10160290 Wecoline rolemmer
  starterset

  VOEG TOE meer informatie
 • € 142,50 excl. BTW

  Art.code: 02036094

  Verpakking: 10 rollen x 170doekjes/ds

  Clean 'n Easy disposable microvezeldoek op rol

  Clean 'n Easy microvezeldoek op rol 3021703 Clean 'n Easy
  microvezeldoek op rol
  10 x 170/ds

  VOEG TOE meer informatie
 • € 999,00 excl. BTW

  Art.code: 1.092-104.0

  Verpakking: per stuk

  Continu het beste resultaat!

  Karcher Stoomreiniger SG 4/4 - 1.092-104.0 Karcher
  Stoomreiniger
  SG 4/4

  VOEG TOE meer informatie
 • € 142,50 excl. BTW

  Art.code: 02036094

  Verpakking: 10 rollen x 170doekjes/ds

  Clean 'n Easy disposable microvezeldoek op rol

  Clean 'n Easy microvezeldoek op rol 3021703 Clean 'n Easy
  microvezeldoek op rol
  10 x 170/ds

  VOEG TOE meer informatie
 • € 55,65 excl. BTW

  Art.code: 4054109

  Verpakking: per stuk

  Complete Stofwisset!

  Wecoline Stofwisset Wecoline stofwisset

  VOEG TOE meer informatie
 • € 51,85 excl. BTW

  Art.code: 2036074

  Verpakking: dispenseremmer met 150doekjes

  Nog nooit was desinfectie zo eenvoudig!

  Clean 'n Easy - Desinfectie 02036074 Clean 'n Easy -
  Desinfectie

  VOEG TOE meer informatie
 • € 68,30 excl. BTW

  Art.code: 402309

  Verpakking: 4 x 25 rol a 20 zakken

  Dunne Huisvuilzakken

  Afvalzak 60x80cm Grijs T20 - 4 x 25x20/ds Afvalzak 60x80cm
  Grijs T20

  VOEG TOE meer informatie